Kort verslag bestuursvergadering 14 februari jl.

03-03-2020

Vorige vergadering op maat we al dat we graag kennis willen maken met de opvolger van Rob Broeckman (ExTH); Anne Marie Bosman. Een eerste gesprek heeft intussen plaatsgevonden.

De themabijeenkomst die gepland staat voor 17 maart aanstaande gaat helaas niet door, de belangstelling voor de bijeenkomst is dermate klein dat het geen zin heeft om deze door te laten gaan. Erg stoorzender! We gaan ons beraden over een andere invulling. De Algemene ledenvergadering (ALV) op 17 maart gaat wel door. Bent u lid en heeft u zich nog niet aangemeld, doe dit dan alsnog!

De BPBO heeft als aspirant lid een bijeenkomst bijgewoond van het marktsegment Orde en Veiligheid van het SBB. Daarin zijn veel ROC's gemaakt en ook afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven. De BPBO kan vanuit haar expertise een bijdrage leveren namens de particuliere opleiders.

Het aanvragen van groepsexamens bij ExTH blijkt lastig te zijn momenteel omdat praktisch het hele voorjaar al volgepland is. We bespreken dit met ExTH.

Ketenpartners:

  • We hebben een goed overleg gehad bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier zijn ook actiepunten uit voortgekomen die we op de ALV zullen delen.
  • Ook is er een gesprek geweest met Het BOA-platform over deelname van de BPBO aan het platform.

De actielijst is doorgelopen, aangevuld en bijgewerkt. De volgende bestuursvergadering is gepland op 28 april 2020