Nieuws

17-11-2022

Opleidersbijeenkomst nieuwe PHB - 23 november 2023

Op 23 november organiseert ExTH een informatiebijeenkomst voor opleiders van de nieuwe examens vanaf 1 jan 2023.

De bijeenkomst is van 13.00-17.00 uur op de Plotterweg 1 in Amersfoort.

Voor meer info, zie de website van ExTH.03-02-2022

Bijeenkomst ExTH | Roadmap 2023

Op vrijdag 14 januari heeft er op verzoek van ExTH een vergadering via MsTeams plaatsgevonden met ExTH en alle opleiders die aangesloten zijn bij de BPBO. Tijdens deze vergadering is aandacht geschonken aan de Roadmap 2023 waarvan de eerste opzet gepresenteerd is door ExTH. Deze roadmap is vastgesteld door o.a. het Ministerie van Veiligheid & Justitie en ExTH. Als opleiders is het belangrijk om ons te laten informeren over de wijzigingen en ons hierop voor te bereiden zodat wij er klaar voor zijn als dit in 2023 ingevoerd wordt.

Met ingang van 2023 zal de BOA Basisbekwaamheid zich gaan richten op de wettelijke kaders, sanctionerend optreden, omgaan met weerstand en het digitaal proces-verbaal. De hercertificering van de BOA Basisbekwaamheid zal een domein-specifieke invulling krijgen met inachtneming van de exameneisen. De permanente her- en bijscholing zal wederom bestaan uit een viertal modules:

 1. Bevoegdheden/domein specifieke wet- en regelgeving, strafrecht en strafvordering
 2. Mondelinge vaardigheden
 3. Schriftelijke vaardigheden
 4. Verdieping op functie inhoud (opleidingen onder auspiciën van ExTH)

Dit kalenderjaar worden de voorbereidingen getroffen op de implementatie van het nieuwe stelsel. In maart vindt er een vervolgbijeenkomst plaats met de opleiders waarin de concept toetsmatrijzen besproken worden. In juli worden de definitieve matrijzen gepresenteerd en in het najaar zal er een pilot plaatsvinden. Ook is de opleiders gevraagd om ideeën voor wat betreft opleidingen die ExTH zou kunnen accrediteren als vierde PHB-module. Het bestuur van de BPBO ontvangt jullie ideeën graag en zal ExTH hierover informeren. Uiteraard houden we jullie op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

12-08-2021

Kort verslag bestuursvergadering 11 augustus jl.

Na vele bestuursvergaderingen via MS-Teams de afgelopen tijd, was op woensdag 11 augustus eindelijk zover en konden we elkaar als bestuur fysiek treffen in Maartensdijk voor de bestuursvergadering. Ontzettend fijn om elkaar weer even in levende lijve te zien en even 'gewoon' bij te kunnen praten! Tijdens de bestuursvergadering is een terugblik gedaan op het afgelopen half jaar en zijn de meest recente ontwikkelingen met elkaar besproken. De gestelde doelen voor 2021 zijn aan bod gekomen en de contacten met de ketenpartners zijn besproken. Uiteraard zijn de ontwikkeling en voorbereiding op de implementatie van het BPBO-keurmerk tevens aan bod gekomen, deze is immers in volle gang. Spoedig zullen wij eenieder informeren over de concrete invulling van dit keurmerk en hetgeen er aan zit te komen. 

14-04-2021

Kort verslag Algemene Ledenvergadering 30 maart 2021

Op 30 maart heeft de Algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden via Microsoft Teams.
Tijdens deze vergadering stond de herbenoeming van een aantal bestuursleden centraal. De leden hebben ingestemd met de herbenoeming van:

 • Arjen Schellingerhout als voorzitter
 • Bert van Doorn als penningmeester
 • Marleen Bakx als secretaris
 • Danielle de Weijer als bestuurslid
 • Richard de Wit als bestuurslid

Alle bestuursleden willen de leden bedanken voor het in hen vertrouwen en zien de nieuwe bestuurstermijn met veel enthousiasme tegemoet.

Tevens is tijdens de vergadering aandacht geschonken aan de huidige stand van zaken omtrent de ontwikkeling van het BPBO-keurmerk en heeft het bestuur haar doelen voor 2021 gepresenteerd.

De eerstvolgende Algemene ledenvergadering zal in het najaar van 2021 plaatsvinden waar wederom verslag van zal worden uitgebracht.

10-03-2021

Kort verslag bestuursvergadering 26 februari jl.

Op vrijdag 26 februari hebben wij als bestuur een bestuursvergadering via MS Teams gehad. Er is een blik terug geworpen op het afgelopen jaar en in het bijzonder de Algemene Ledenvergadering van 10 november waar wij als bestuur zeer verheugd waren over de online aanwezigheid van bijna al onze leden! Tijdens de ALV wordt er een update gegeven aan de leden over de ontwikkeling van het keurmerk om de kwaliteit van de Boa opleiders beter te kunnen borgen. Tevens is aan de orde gekomen dat de termijn van een aantal bestuursleden, te weten Arjen, Richard, Bert Danielle en Marleen, zal verlopen. Zij staan ​​allen open voor een nieuwe bestuursperiode en tijdens de eerstvolgende ALV zal deze herbenoeming opgepakt worden.

Met de start van een nieuw jaar is er natuurlijk ook een blik vooruit geworpen en zijn de doelen voor 2021 gesteld. Hoog op de prioriteitenlijst staat hierbij natuurlijk de inrichting en implementatie van het BPBO-keurmerk. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang en begint een en ander steeds meer vorm te krijgen. Tijdens de eerstvolgende ALV die gepland staat voor dinsdag 30 maart zal hier meer toelichting op gegeven worden. Wij kijken uit naar jullie aanwezigheid op 30 maart.

02-12-2020

Tien gemeenten gezocht voor pilot handreiking handhaving DHW

Het Trimbos-instituut zoekt tien Nederlandse gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). Vijf gemeenten richten zich op het onderwerp dronkenschap en doorschenken en vijf gemeenten richten zich op het onderwerp leeftijdsgrens. In het kader van het Nationaal Preventieakkoord start het Trimbos-instituut in samenwerking met bureau Objectief een pilottraject waarin deze gemeenten aan de slag gaan met de handreiking toezicht DHW.

 

De pilotgemeenten worden begeleid bij het ontwikkelen van een implementatieplan en vervolgens de implementatie en uitvoering van het plan. De eerste fase van de pilot staat de planontwikkeling centraal. De implementatie en uitvoering vinden in de tweede fase plaats.

 

Over de pilot

Het pilottraject loopt van november 2020 tot en met december 2021. Tijdens dit traject gaan vijf gemeenten aan de slag met het thema dronkenschap. Dit betreft het verbeteren van de naleving op het verbod om dronken personen toe te laten in een horecagelegenheid (art. 20 lid 5 DHW) en het verbod op doorschenken aan personen in kennelijke staat van dronkenschap (artikel 252 WvSr).  De vijf andere gemeenten gaan aan de slag met de naleving van de leeftijdsgrens (art. 20 lid 1 DHW). Dit gebeurt aan de hand van de handreiking toezicht DHW. De pilotgemeenten worden begeleid bij het ontwikkelen én implementeren van een implementatieplan voor één van deze twee onderwerpen.

 

Deelnemen of meer informatie?

Bent u enthousiast geworden om deel te nemen aan de pilot? Of heeft u nog vragen over de pilot? Neem dan contact op met Laura Nijkamp of kijk op de website van het Trimbos-instituut voor meer informatie.

 

Korte tekst voor tweet:

De naleving van de #DHW verbeteren? Het @Trimbos en @objectief zoeken 10 gemeenten voor een pilot #handhaving DHW. Kijk op de website van het Trimbos-instituut voor informatie en hoe u zich kunt aanmelden: https://bit.ly/32g8DNO

25-09-2020

Kort verslag bestuursvergadering 25 september jl.

Afgelopen vrijdag hebben wij als bestuur onze via Teams gehouden, ieder vanuit zijn / haar werkplek of vanuit huis kon op deze manier veilig vergaderen. We hebben veel zaken besproken zoals de bezoeken die onze bestuursleden hebben afgelegd bij de verschillende ketenpartners. Nuttige gesprekken waarbij we op de hoogte blijven van wat er speelt in de markt zodat wij dat weer met jullie, onze leden kunnen delen.

Kwaliteit
verschillende partijen krijgen wij de vraag van wij na kunnen denken over hoe de kwaliteit zouden kunnen borgen zodat er minder verschil is in kwaliteit van boa opleidingen. Wij hebben een projectteam samengesteld dat zich gaat buigen over deze vraag.Het doel: iets ontwikkelen voor opleiders, docenten en trainers waarmee kan worden aangetoond dat zij voldoen aan een nader te bepalen kwaliteitsnorm. Dat heeft onder andere als meerwaarde dat opdrachtgevers de garantie hebben dat de opleider waarmee zij zakendoen goed getrainde docenten inzet die niet alleen op het gebied van handhaving maar ook op het gebied van pedagogiek en didactiek weten waar ze over praten. 
Om zo'n kwaliteitsnorm vorm te geven gaat de projectgroep aan de slag met de kwaliteitscriteria en de planning. Het is een flinke klus maar wij denken dat onze leden er veel baat bij kunnen hebben en het bij zal dragen aan een verdere professionalisering van opleiders. Wij hopen op onze Algemene Ledenvergadering op 10 november aanstaande jullie meer informatie te geven.

16-05-2020

Richtlijnen klassikale opleidingen

Diverse opleiders hebben het voornemen om vanaf 2 juni 2020 de klassikale opleidingen weer op te starten. Als belangenvereniging hebben we daarom een aantal richtlijnen opgesteld waarmee de opleidingen op een verantwoorde en veilige wijze kunnen worden uitgevoerd.

Deze richtlijnen zien er als volg uit:

 • Bij het verzorgen van klassikale opleidingen worden de (reeds bekende) RIVM richtlijnen gehanteerd als uitgangspunt voor het plannen en uitvoeren van klassikale bijeenkomsten.
 • De cursusruimte is voldoende ruim om cursisten minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar plaats te laten nemen.
 • Er zijn duidelijke looproutes zodat cursisten altijd voldoende afstand kunnen bewaren.
 • Gebruik van toiletten is zo veilig mogelijk gemaakt door duidelijk aangegeven looproutes, voldoende desinfecterende zeep en regelmatige schoonmaakmomenten.
 • De lunch wordt door middel van lunchpakketten verzorgd, zo kunnen cursisten op gepaste afstand van elkaar lunchen zonder met andere groepen in contact te komen.
 • Bij training met rollenspellen moet naast de benodigde ruimte per cursist een extra ruimte van minimaal 15 m2 beschikbaar zijn in de cursusruimte voor het rollenspel.

De docenten hebben een proactieve rol als het gaat om deze veiligheidsmaatregelen. Daarbij kan gedacht worden aan:

 • Het geven van een duidelijke instructie omtrent deze maatregelen aan het begin van de cursus(dag).
 • Het aanspreken van cursisten op het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen.
 • Het verwijderen van cursisten van de opleiding indien dit voor de veiligheid nodig geacht wordt.
 • Het contact opnemen met verantwoordelijke zodra de maatregelen op de locatie niet voldoende zijn.

Communiceer vooraf naar cursisten, docenten en opdrachtgevers deze maatregelen en het belang van serieuze naleving!


12-03-2020

Algemene ledenvergadering opgeschort

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Corona-virus hebben we besloten om de Algemene Ledenvergadering, die gepland stond op 17 maart aanstaande, op te schorten. Wij houden u op de hoogte en zullen u informeren zodra er een nieuwe datum bekend is.

Het bestuur

03-03-2020

Kort verslag bestuursvergadering 14 februari jl.

Vorige vergadering op maat we al dat we graag kennis willen maken met de opvolger van Rob Broeckman (ExTH); Anne Marie Bosman. Een eerste gesprek heeft intussen plaatsgevonden.

De themabijeenkomst die gepland staat voor 17 maart aanstaande gaat helaas niet door, de belangstelling voor de bijeenkomst is dermate klein dat het geen zin heeft om deze door te laten gaan. Erg stoorzender! We gaan ons beraden over een andere invulling. De Algemene ledenvergadering (ALV) op 17 maart gaat wel door. Bent u lid en heeft u zich nog niet aangemeld, doe dit dan alsnog!

De BPBO heeft als aspirant lid een bijeenkomst bijgewoond van het marktsegment Orde en Veiligheid van het SBB. Daarin zijn veel ROC's gemaakt en ook afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven. De BPBO kan vanuit haar expertise een bijdrage leveren namens de particuliere opleiders.

Het aanvragen van groepsexamens bij ExTH blijkt lastig te zijn momenteel omdat praktisch het hele voorjaar al volgepland is. We bespreken dit met ExTH.

Ketenpartners:

 • We hebben een goed overleg gehad bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier zijn ook actiepunten uit voortgekomen die we op de ALV zullen delen.
 • Ook is er een gesprek geweest met Het BOA-platform over deelname van de BPBO aan het platform.

De actielijst is doorgelopen, aangevuld en bijgewerkt. De volgende bestuursvergadering is gepland op 28 april 2020

11-11-2019

Kort verslag bestuursvergadering 7 november jl.

Het bericht dat de heer Rob Broeckman zijn taak als manager bij ExTH heeft neergelegd heeft als gevolg dat het BPBO opnieuw aan de slag moet met de samenwerking met ExTH. Wij willen zo snel mogelijk kennismaken met de nieuwe manager. Daarnaast zijn we druk bezig met een plan van aanpak te ontwikkelen voor 2020 rondom het verbeteren van de samenwerking tussen ExTH en opleiders.

De themabijeenkomst die gepland staat voor 19 november aanstaande gaat niet door, er waren te weinig mensen die op this datum kunnen. Het is de bedoeling dat we op 17 maart 2020 eerst een algemene ledenvergadering hebben en aansluitend de themabijeenkomst met de ROC's. U ontvangt daar een nieuwe uitnodiging voor.

Wij waren aanwezig bij de opleidersbijeenkomst georganiseerd door ExTH afgelopen dinsdag 5 november. Het was een druk bezochte bijeenkomst waar veel informatie wordt gedeeld.

Nieuws vanuit onze werkgroep Opleidingsontwikkeling: de werkgroep is onlangs weer bijeengekomen en zijn nu bezig met het uitzetten van een stappenplan om de Top-module Communicatie steeds concreter te maken. Verwachting is dat in januari 2020 meer nieuws te melden is.

De actielijst is doorgelopen, aangevuld en bijgewerkt. De volgende bestuursvergadering is gepland op 14 februari 2020.

06-09-2019

Verslag bijzondere bestuursvergadering BPBO met ExTH

Vrijdag 6 september heeft het bestuur van de BPBO een extra lange bestuursvergadering gehad bij Jeugdboa.nl te Nieuwegein. Jeugdboa.nl is lid van de BPBO en Winny van der Wal (directielid Jeugdboa.nl) is sinds kort bestuurslid. De vergadering duurde langer dan normaal, omdat de heer Rob Broeckman, de nieuwe manager van ExTH, kennis kwam maken met de BPBO. Hij kwam samen met zijn ambtelijk secretaris, Ery van Bladel, naar Nieuwegein en nam ruim de tijd om het gesprek aan te gaan.

Voorzitter Arjen Schellingerhout heeft verklaard met welke ketenpartners de BPBO regelmatig aan tafel zit voor overleg over de ontwikkelingen in de branche, welke werkgroepen er binnen de BPBO actief zijn (opleidingen en eindtermen) en welk deel van de particuliere markters zich door de BPBO ziet.


Een groot aantal onderwerpen wordt besproken, waaronder de communicatie met ExTH, het al dan niet gebruikt van een PDA bij praktijkexamens, de examenresultaten, de eindtermen en de klachten en ervaringen.

Dhr. Broeckman heeft duidelijk gemaakt welke ontwikkelingen er bij ExTH spelen en vooral helder uitgelegd waar ExTH tegen aanloopt bij het ontwikkelen van examens. Dat de algemene beeldvorming over ExTH niet altijd positief is, trekt hij zich duidelijk aan. Hij gaf ook aan dat wij als opleiders daar ook een rol in kunnen spelen. Dat is een aandachtspunt waar wij mee aan de slag moeten.

We kijken terug op een goed gesprek en hebben erkend dat we wederzijds belang hebben bij een directe en open communicatie. Het streven is om een ​​aantal keren per jaar een overleg in de plannen.

Daarmee zijn natuurlijk niet alle zaken direct opgelost maar er is een frisse nieuwe start gemaakt voor een betere samenwerking en dat is zeer waardevol.

Bestuursvergadering

Na het vertrek van Rob Broeckman en Ery van Bladel heeft het bestuur de vergadering voortgezet.

Na het vertrek van Dick Haartsen, die van zijn welverdiende pensioen is gaan genieten, is het tijd om de verschillende genomen binnen het bestuur te verdelen. De BPBO is ambitieus en al het werk moet naast ieders reguliere drukke baan worden gedaan.

Het beheer van de website, communicatie naar andere leden, contacten met ZZP-ers, de ketenpartners en de werkgroepen Opleidingsontwikkeling en Eindtermen. De taken zijn onderling opnieuw verdeeld.

Verder zijn voorbereidingen getroffen voor de volgende themabijeenkomst die voor 19 november aanstaande op de planning staat. Deze bijeenkomst is het vervolg op de bijeenkomst die wij vorig jaar hebben georganiseerd, waarbij de samenwerking tussen de BPBO en de ROC's centraal stond.

Doel van komende bijeenkomst is het delen van kennis. Jeugdboa.nl en de SPV zullen een korte workshop geven over jeugd en de Drank- en Horecawet.

Vervolgens zijn de afspraken met de verschillende ketenpartners besproken (oa MBO-raad, Ministerie van Justitie en Veiligheid, BOA acp, Ingrado en de VNG) en de ontwikkelingen binnen de twee werkgroepen die zijn opgezet.

De actielijst is doorlopen, aangevuld en bijgewerkt. De volgende bestuursvergadering is gepland op 7 november 2019.

19-11-2018

BPBO stuurt ‘Brandbrief’ naar het ministerie van Justitie en Veiligheid over examinering buitengewoon opsporingsambtenaren

De afgelopen jaren heeft de BPBO meerdere pogingen gedaan in overleg met examenbureau ExTH en het bestuur van ExTH tot oplossingen om te komen over diverse onderwerpen die betrekking hebben op de examinering van buitengewoon opsporingsambtenaren, de communicatie aangetekende, juridische onjuistheden in examens en de bende van zaken bij ExTH. Dat heeft niet tot een bevredigend resultaat geleid.

De BPBO heeft daarom op 19 november jongstleden een brandbrief geschreven naar de waarnemend directeur Directie Rechtsherstel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie heeft ExTH de regie gegeven over de inhoud en de uitvoering van de examens. Aangezien wij bij ExTH geen gehoor vinden voor alle problematiek, waar de examenkandidaten vervolgens de dupe van zijn, hebben wij deze stap gezet.

Onze bezwaren zijn onder andere:

 • Onduidelijke / juridisch onjuiste eindtermen en moeizame communicatie betrokken;
 • Eindtermen worden laat of zelfs met terugwerkende kracht gepubliceerd;
 • Mogelijke willekeur bij het examineren en / of incompetente examinatoren;
 • Gebrek aan integriteit bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften;
 • Enzovoort.

De BPBO is van mening dat alleen klagen over zaken niet werkt, en wij hebben dan ook beoefend gekeken van wij oplossingen en adviezen kunnen aandragen die het negatieve imago en de weerstand die ontstaan ​​is ontstaan ​​binnen de 'BOA-wereld' kunnen verbeteren.

In het document dat in totaal dertien pagina's telt, heeft de BPBO alle genoemde bezwaren volledig onderbouwd met concrete voorbeelden en draagt ​​zij gemotiveerde aanbevelingen ter verbetering van de situatie.

De brief is opgesteld namens de leden van de BPBO en diverse partijen die ons standpunt onderschrijven. Onder andere de BOA-ACP en verschillende grote en kleine gemeenten steunen dit initiatief.

Bent u nieuwsgierig naar wat de BPBO voor u kan uitvoeren, neem dan contact met ons op van woon eens een bijeenkomst bij.

01-10-2018

Themabijeenkomst met ROC's en particuliere BOA opleiders geslaagd

Op 18 september jongstleden organiseerde de BPBO een themabijeenkomst voor haar leden en geïnteresseerden waar het Samenwerken met de ROC's centraal stond. De bijeenkomst werd gehouden in de sfeervolle pand van de SPV te Vaassen.

De avond begon met een brainstormsessie over gastlessen en expertise uitwisseling. Het CCV is bezig met het opzetten van een landelijk BOA expertisecentrum voor alle domeinen. Kennisdeling is een van de speerpunten. Van zowel de deelnemers van de verschillende ROC's als van de particuliere opleiders zijn er een heleboel ideeën uitgewisseld die over kennisdelen, examens, kwaliteit van docenten en meegewerkt. Er zijn voldoende raakvlakken om daar in de toekomst mee aan de slag te gaan.

Vervolgens werden er twee subgroepen gevormd. In de ene subgroep gaat het over de toekomst van de BOA en in de andere subgroep over de uitdagingen bij de examinering bij ExTH.

In de subgroep van de toekomst van de BOA: de BOA 2.0 genaamd, was het uitgangspunt: een leven lang leren. De BOA 2.0 is goed opgeleid, staat positief in het leven, kijkt naar veranderingen in de maatschappij en wordt bereid om daar vanuit zichzelf extra kennis en vaardigheden voor (bij) te leren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ondermijning, jeugd BOA, bestuurlijke handhaving van een topmodule communicatie waarbij het communiceren via sociale media zeker niet mag ontbreken. Ook incidentmanagement kan een zeer waardevolle opleiding zijn aangezien het vaak BOA's zijn die als eerste ter plaatse zijn bij een incident. Het scholen van de BOA kan op verschillende manieren en ook de ROC's volgen deze ontwikkelingen en proberen (onderdelen) daarvan in hun MBO opleiding te verwerken.

In de andere subgroep ging het over de uitdagingen over de examinering bij ExTH. Het blijkt dat zowel de ROC's als de particuliere BOA opleiders regelmatig tegen dezelfde problematiek aanlopen. Door de krachten te bundelen en vooral de kennis om te delen proberen we de dialoog met ExTH op gang te houden.

Aan het einde van de zeer geslaagde en goed bezochte avond was de conclusie dat het een goede zaak is dat de ROC's en de particuliere BOA opleiders elkaar op deze manier ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen. Met de speerpunten uit de brainstormsessie gaat de BPBO aan de slag, om een ​​waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs voor de BOA. Een nieuwe ontmoeting wordt voor volgend jaar in de agenda meegenomen.

Wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen? Dat kan. Meldt u zich aan via info@BPBO.nl en wij sturen u een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst. Kijk ook eens op www.bpbo.nl de website van de Belangenvereniging Particuliere Boa Opleiders.

26-03-2018

Bewijs van deelname t.b.v. de seniorenontheffing BOA

Vanuit Dienst Justis is het verzoek binnengekomen om onderstaand bericht bekend te maken bij alle BOA opleiders in Nederland.

Per 1 januari 2016 is de zogenaamde seniorenontheffing afgeschaft. Buitengewoon opsporingsambtenaren van 60 jaar of ouder kwamen voor deze ontheffing in aanmerking en hoefden dientengevolge geen examen meer te doen voor hun boa-opleiding / cursus van phb-modules. De betreffende opleiding / cursus van modules moeten overigens wel nog steeds met getoonde inzet worden gevolgd. De ontheffing werd vastgesteld naar aanleiding van een aanvraag tot verlenging van een geldige akte van opsporingsbevoegdheid. Zowel de nieuwe akte als de ontheffing zijn verleend voor de duur van vijf jaar.

Omdat de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar, kan het voorkomen dat er boa's zijn die nog éénmaal hun akte van opsporingsbevoegdheid moeten verlengen. Bij deze aanvraag om verlenging wordt de boa aan dat hij op grond van de verstrekte seniorenontheffing in de afgelopen vijf jaar met getoonde inzet heeft deelgenomen aan de boa-opleiding / cursus van phb-modules getoond. De boa kan dit aantonen door een deelnamebewijs van de gevolgde opleiding / cursus / modules te overleggen.

Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, is de instantie die aktes van opsporingsbevoegdheid verleend. De opleiding / cursus van modules verzorgen voor buitengewoon opsporingsambtenaren, om aan boa's met een seniorenontheffing een bewijs van deelname mee te geven. Opdat de boa bij verlenging van zijn akte, kan aantonen dat hij de betreffende opleiding / cursus / modules wel heeft gevolgd.

14-03-2018

Themabijeenkomst 'Opleiden in de toekomst'

Dinsdag 13 maart jongstleden is in IJsselstaete in IJsselstein de eerste themabijeenkomst gehouden van de Belangenvereniging Particuliere Boa Opleiders (BPBO). Thema van deze bijeenkomst was 'Opleiden in de toekomst'. Door verschillende sprekers werd een blik in de toekomst gegeven voor zowel het opleiden als het examineren.

Opening door voorzitter

De middag werd geopend door voorzitter Dick Haartsen. Hij vertelde in de korte welke activiteiten het bestuur van de BPBO de laatste maanden had. Zo zijn er gesprekken geweest met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, hebben we kennis gemaakt met het bestuur van ExTH, hebben we contact gelegd met het ROC Midden Nederland, een gesprek gevoerd met de Politieacademie over de RTGB en hebben we contact met het BOA-platform .

Een nieuwe lente

De eerste gastspreker van deze middag was Thijs van Zundert van A New Spring uit Rotterdam. Door middel van een interactieve presentatie nam Thijs ons samen met Ger Driessen, innovatieleider leren bij A New Spring, mee in de toekomst van opleiden en leren. Er zijn op dit moment 3 trends te onderscheiden. Mobiliteit door WiFi en Apps alles altijd en overal beschikbaar, kunstmatige intelligentie waarbij technologie wordt genomen van de mens zal overnemen en personaliseren waarbij programma's gegevens van de gebruiker verzamelen om voor die persoon op het juiste moment de juiste informatie aan te kunnen bieden. Deze trends ontstaan ​​door onder andere de steeds verder gaande digitalisering. Thijs deelde de visie die A New Spring heeft over opleiden in de toekomst waarbij het belangrijk is om het oude en het nieuwe te combineren.

ExTH

De tweede gastspreker was Hester Brenninkmeijer, manager bij ExTH Amersfoort. Hester gaf haar presentatie uitleg over de ontwikkelingen bij ExTH op het gebied van examineren. Als examenleverancier voor de branche is de detectie van examenfraude een belangrijk onderwerp. ExTH heeft een programma ontwikkeld waarbij examenfraude kan worden opgespoord. Verdere ontwikkelingen op het gebied van examineren is het keuze onderdeel van de PHB Domein I. De kandidaat kan zelf een module kiezen: Dienstverlening en Calamiteiten, Cameratoezicht van Drank- en Horecawet. De verwachting is dat er ook komend jaar ook Bestuurlijke handhaving aan wordt toegevoegd. Door het toevoegen van deze modules kan een handhaver zijn kennis verbreden of verdiepen. Hester besprak verder nog de ontwikkelingen op het gebied van examineren waarbij de vraag naar tijd en locatie onafhankelijk examineren steeds groter wordt, het vermeend Proctoring. ExTH volgt deze ontwikkelingen op de voet en geeft aan dat deze manier van examentoezicht voor de theorie examens een goed alternatief zou kunnen zijn.

Leden

Onder het genot van een broodje luisterden de leden, aspirant-leden en vertegenwoordigers van de ketenpartners naar de sprekers en werden er vele vragen gesteld. Voorzitter Dick Haartsen sloot de geslaagde en goed bezochte middag / avond af. Leden maken deel uit van het groeiende netwerk van de BPBO. De BPBO maakt zich sterk voor de belangen van al haar leden. Het lidmaatschap BPBO kost € 120,00 per jaar. Meer informatie over de BPBO: www.BPBO.nl

17-01-2018

Kennismakingsbijeenkomst bestuur ExTH

Half januari is er een bekwaamheid van het bestuur van het BPBO, Bert van Doorn, Dick Haartsen en Arjen Schellingerhout, een kennismakingsgesprek gehad met het bestuur van ExTH. Namens het bestuur van ExTH was de heer Ruud van Diemen (tevens directeur ROC Midden Nederland) aanwezig en hij werd vergezeld door Hester Brenninkmeijer (manager ExTH). Doel van het bezoek was de BPBO voor het stellen en aandacht voor vragen voor de zaken waar wij als opleiders tegenaan lopen in de samenwerking met ExTH.

We hebben uitgelegd waarom de BPBO is opgericht en welke onderwerpen wij als vereniging op gaan pakken. Een van die doelen is het verbeteren van de samenwerking en het versterken van elkaars organisatie. Een voor ons belangrijke punt is een mogelijke vertegenwoordiging van de BPBO in de examencommissie. Vooralsnog is ExTH hier echter terughoudend in.

We hebben onze wens besproken om in ieder geval mee te willen denken over de eindtermen van de verschillende examens. Wij zijn van mening dat wij daar een waardevolle bijdrage kunnen leveren en de kwaliteit kunnen verbeteren. ExTH gaat dit terugkoppelen naar het bestuur en kijken naar de mogelijkheden om een ​​rechtstreeks verbinding te maken tussen de examencommissies en de BPBO. Verder zullen we de examencommissies een keer uitnodigen voor een gesprek.

Ruud van Diemen had veel interesse in contacten die de BPBO op dit moment heeft met de verschillende ketenpartners. En wat onze contacten zijn met de ROC's en de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). De SBB is onder andere belast met het ontwikkelen van kwalificatiedossiers voor het beroepsonderwijs. ExTH gaat de BPBO daar introduceren.

Het was goed om kennis te maken met het bestuur en er zijn wat voorzichtige stappen gezet die hopelijk resultaat in een betere samenwerking.

Mocht u als opleider geen vragen of opmerkingen hebben mail dan dan naar: info@bpbo.nl

Uw input wordt zeer gewaardeerd!

30-09-2017

Kennismakingsbijeenkomst Belangenvereniging Particuliere Boa Opleiders positief ontvangen

Zaterdag 30 september jongstleden is in IJsselstaete in IJsselstein een kennismakingsbijeenkomst gehouden voor particuliere opleiders en ketenpartners op het gebied van toezicht en handhaving. De belangenvereniging (BPBO), opgericht op 12 april 2017, heeft als doel het bundelen en delen van kennis en ervaring op het gebied van opleiden, her- en bijscholen, trainen en examineren van buitengewoon opsporingsambtenaren. Daarnaast gaat de BPBO actief in gesprek met de verschillende ketenpartners.

Ontstaan ​​BPBO

Initiatief voor het oprichten van de BPBO is ontstaan ​​vanuit het Platform Particuliere Opleiders. Dit platform kwam regelmatig bijeen bij ExTH in Amersfoort om gezamenlijke input te leveren voor de bijeenkomsten van de examencommissies van oa de Basisbekwaamheid Boa en de Permanente Her- en Bijscholing van de verschillende Domeinen.

Opening door Jaco van Hoorn

De kennismakingsbijeenkomst werd geopend door de heer Jaco van Hoorn van Politie Nederland. Jacco van Hoorn geeft een goede zaak om de samenwerking op te zoeken met de verschillende partijen die werkzaam zijn op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte. De inzetbaarheid van Boa's richt zich vooral op de leefbaarheid in de openbare ruimte. Gezien de snelle veranderingen in de maatschappij is een goede aansluiting van actuele kennis en vaardigheden voor Boa's erg belangrijk.

Samenwerking ketenpartners

De BPBO heeft intussen verschillende contacten gelegd met onder andere Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Boa-platform, verschillende ROC's, ExTH en de Politieacademie. Gezamenlijk wordt er met de leden van de BPBO gekeken hoe mannen elkaar kunnen versterken door het vormen van werkgroepen op het gebied van lesmateriaal, pedagogisch / didactische vaardigheden voor docenten en trainers, nieuwe ontwikkelingen in de markt, enz. Daarnaast het geven van gastlessen en het organiseren van themabijeenkomsten. Gesprekken met de ketenpartners en andere belanghebbenden komen ten goede aan de verdere ontwikkeling van de diverse opleidingen om bredere inzetbaarheid, duurzaamheid en doorstromingsmogelijkheden te worden gewaarborgd.

Lidmaatschap

Leden maken deel uit van het groeiende netwerk van de BPBO. De BPBO zit met regelmaat aan tafel bij de verschillende ketenpartners en maakt zich sterk voor de belangen van haar leden. Op deze manier kan de BPBO als vereniging zo effectief mogelijk de ontwikkelingen blijven volgen en ook voor de ketenpartners als centraal aanspreekpunt fungeren op het gebied van toezicht en handhaving. Het lidmaatschap BPBO kost € 120,00 per jaar. Meer informatie over de BPBO: www.BPBO.nl